Regulamin sklepu internetowego

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tynjap.pl, prowadzony jest przez Tynjap z siedzibą w Łodzi przy ulicy Nowa 6/12 lok 21, 90-031 Łódź, 

 

Postanowienia ogólne i korzystanie ze sklepu internetowego

1.      Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy, w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

2.      Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.      Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

4.      Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

5.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Podane ceny towarów na stronie www.artimbo.pl obowiązują wyłącznie w obrębie rynku polskiego.

6.      Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

7.      Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

8.      Towary prezentowane na stronach www.artimbo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsument ów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

1.      zalogować się do sklepu (opcjonalnie);

2.      wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

3.      zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

4.      jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,

5.      kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

7.      Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

8.      Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia z określeniem kosztów dostawy.

9.      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, klient winien dokonać korekty zamówienia telefonicznie lub poprzez odesłanie wiadomości zwrotnej.

10.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

11.    Sklep prowadzi sprzedaż na indywidualne zamówienie produktów w szczególności z kategorii: altany, wiaty i ogrodzenia oraz innych produktów wg indywidualnych uzgodnień z klientem. Zamówienie produktów według indywidualnych modyfikacji możliwe jest po uprzedniej konsultacji z przedstawicielami sklepu i potwierdzeniu możliwości dokonania żądanych modyfikacji. W przypadku produktów na indywidualne zamówienie oraz wg indywidualnych modyfikacji cena, termin realizacji, termin dostawy, koszt dostawy ustalane są indywidualnie z klientem.  Towary sprzedawane na indywidualne zamówienie oraz według indywidualnych modyfikacji nie podlegają zwrotowi.

12.    Przy wyborze formy płatności w całości lub w części jako „płatność przelewem” termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od wpływu środków na konto Sprzedawcy. W przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni roboczych od daty zakupu, uznaje się za odstąpienie Kupującego od umowy i zamówienie jest anulowane.  

 

Oferowane metody płatności

  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.

b.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Nowa 6/12 lok 21, 90-031 Łódź

 2.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:     

a.    Płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru.   

b.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: 

       71191010482944034750870001.     

 

Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3.      Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia. 

4.      Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty. 

5.      Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”. 

6.      Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7.      W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez sprzedawcę. 

8.      Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności kierowcy/kuriera.

9.      W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient powinien zażądać spisania właściwego protokołu od kierowcy/kuriera. W przypadku braku takiej notatki, reklamacje dotyczące uszkodzeń transportowych nie będą uwzględniane.

10.    Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w Łodzi, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

11.    W dniu dostawy, kierowca/kurier podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, nastąpi zwrot przesyłki do magazynu spedycji. Przed ponowną próbą doręczenia  nastąpi kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Klientem celem ustalenia terminu i kosztów ponownej dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Spedycję, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta

 

1.  Tynki japońskie są wytwarzane na indywidualne zamówienie klienta i nie podlegają zwrotowi.

2.  Składając zamówienie na usługę wytworzenia tynku japońskiego wyraża Pan/Pani zgodę na utratę prawa na odstąpienie od umowy i zwrot wyprodukowanego przedmiotu - towaru (tynków japońskich).

 

Reklamacja i gwarancja

1.      Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.

2.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.      W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4.      Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres sprzedawcy.

5.      Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

7.      Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać najtańszym sposobem wysyłki preferowanym przez sprzedawcę. W razie wybrania droższego sposobu wysyłki, klient ponosi dodatkowe koszty. Adres wysyłki:  Tynjap ul. Nowa 6/12 lok 21,  90-031 Łódź.

8.      W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie.

9.      Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

10.  Klient ma obowiązek przy odbiorze zamówionego towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem (pod względem ilościowo - rodzajowym). W przypadku dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej sprawdzenia towaru należy dokonać w obecności kuriera i w razie stwierdzenia rozbieżności zaznaczyć to na liście przewozowym oraz bezzwłocznie zawiadomić sklep pod numerem telefonu 660 97 33 27 lub pocztą elektroniczną na adres tynjap@tynjap.pl 11.  W ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia przez Klienta towaru do magazynu sklepu zostanie przeprowadzona inspekcja towaru i ocena zasadności reklamacji. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona wymiana towaru zostanie dokonana na koszt sprzedawcy w najszybszym możliwym terminie

GWARANCJA

1.   Wszystkie towary nie objęte promocją sprzedawane w sklepie Tynjap są produktami nowymi i mogą być objęte gwarancją producenta. 

2.   Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Tynjap  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

2.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

7.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

8.      Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. ; Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie i trwale usunięte z bazy danych Tynjap ; Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin sklepu